Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6429269
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                     OBWIESZCZENIE
           O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
   
        MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
  
       PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ                                    
                   
               ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
                              

    Na  podstawie art. 17 pkt 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 29 i 54.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn.zm.) oraz  uchwały nr XVI/126/2011 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Strzelno zawiadamiam  o   wyłożeniu  do  publicznego wglądu

projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  działek nr 184/1 i 183/10 w Ostrowie, gmina Strzelno

    wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 15 lutego 2013r. do 15 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2,  w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  22 lutego 2013r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Strzelnie, ul.  w pokoju nr 1 o godz. 11oo.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 kwietnia 2013r.

 

 

 

 

 

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1259

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-02-06 13:37:49

Utworzony:

2013-02-06 13:14:41

Historia zmian


Sputnik Software