Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905633
od 02 marca 2005Informator » Rozwój gospodarczy

Rozwój gospodarczy

Korzystne położenie gminy w zasięgu trzech bliskich znaczących miast: Inowrocławia, Mogilna oraz Kruszwicy wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny gminy.

Rozwój gospodarczy skupia się wokół podstawowych obszarów: gospodarki, rolnictwa, komunikacji i infrastruktury.

Przez teren gminy przebiegają główne szlaki komunikacji drogowej:

-          Drogi krajowe nr 15, 25 i 62;

-          Droga wojewódzka nr 255

Droga krajowa nr 25 relacji Bobolice – Oleśnica, przebiega przez teren Miasta i Gminy Strzelno z północy na południe. Na odcinku Nowa Wieś – Miradz – Strzelno – Markowice częściowo swym przebiegiem pokrywa się z drogą krajową 15. Droga krajowa nr 15 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym, łączącym Strzelno z Inowrocławiem i Poznaniem. W nieznacznie mniejszym rozmiarze eksploatowana jest droga nr 62 relacji Strzelno-Kruszwica.

Droga wojewódzka nr 255 Strzelno - Pakość jest trasą o mniejszym natężeniu ruchu. Spełnia jednak również ważną funkcje komunikacyjną znaczenia regionalnego.

Uzupełnienie sieci dróg układu podstawowego stanowią drogi powiatowe i gminne. Drogi gminne stanowią również część ulic miejskich. Drogi publiczne zakwalifikowane do dróg gminnych na terenie miasta tworzą sieć 50 ulic. Na terenach wiejskich według ewidencji gminnej istnieją 32 drogi o łącznej długości 86 km. Część z tych dróg posiada nieutwardzoną powierzchnię.

            Ze względu na ruch komunikacyjny (również tranzytowy) miasto Strzelno planuje budowę obwodnicy miasta.

Na obszarze Gminy Strzelno występują zakłady produkcyjne i usługowe. Podmioty gospodarcze skupione są głównie w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu lekkiego oraz usług i handlu. Główne kierunki rozwoju gospodarczego to przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł lekki oraz turystyka.

Na terenie gminy powstała też duża ilość podmiotów o charakterze handlowym i usługowym, których działalność oparta jest o świadczenie usług mieszkańcom.

Infrastruktura komunalna zapewniająca dostawy ciepła, gazu, wody i odbioru ścieków stwarza szanse na przyciąganie do Strzelna poważnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Stwarza również godziwe warunki życia mieszkańców miasta i gminy.

Niemal 100% ludności w mieście korzysta z sieci wodociągowej. Z sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej korzysta również znaczna część mieszkańców miasta. Na obszarach wiejskich najkorzystniej wypada zbiorczy system zaopatrzenia w wodę (100 % mieszkańców).

W celu poprawy infrastruktury odprowadzania ścieków gmina Strzelno podjęła działania w zakresie przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym oraz budowy sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich oraz dozbrojenie miasta. Pozwoli to poprawić warunki bytowe mieszkańców obszarów wiejskich.

Pod względem zaopatrzenia w gaz ziemny miasto Strzelno obsługiwane jest niemal w 100% z sieci średniego ciśnienia, natomiast na terenach wiejskich nadal korzysta się z butli z gazem propan-butan.


 

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

21102

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2006-04-05 12:40:24

Utworzony:

2006-01-05 08:19:52

Historia zmian


Sputnik Software